GDPR

GDPR

Informácie o spracovávaní osobných údajov

 

OK-TEAM, s. r. o., Nová 200/7, 028 01 Trstená, IČO: 31 330 631, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) oznamuje v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej aj „Nariadenie“), a zákona č. 18/201 8 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon o ochrane osobných údajov“ ) nasledovné skutočnosti súvisiace so spracovaním osobných údajov.

Pri spracovávaní osobných údajov je osoba, o ktorej sú spracovávané osobné údaje, dotknutou osobou.

Právny základ a účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje dotknutých osôb je Prevádzkovateľ oprávnený spracovávať len zákonným spôsobom, a za účelom plnenie si svojich zákonných povinností Prevádzkovateľa pri výkone svojej podnikateľskej činnosti a s tým súvisiacich právnych predpisov a zákonov. Účelom spracovania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb (zamestnancov, obchodných partnerov, klientov a podobne).

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje o dotknutých osobách na nasledovné účely:

personálna a mzdová agenda, vedenie účtovnej agendy (účtovné a daňové účely), evidencia dodávateľov a odberateľov (odberateľsko–dodávateľské alebo dodávateľsko-odberateľské vzťahy), evidencia SZČO, evidencia klientov, archívne účely, vybavovanie sťažností, uplatňovania práv Prevádzkovateľa a práv dotknutých osôb, monitorovanie vonkajšieho priestoru budovy kamerovým systémom za účelom ochrany majetku Prevádzkovateľa pred zničením, poškodením, krádežou a ostatné účely spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zákonných povinností Prevádzkovateľa.

Prevádzkovateľ je oprávnený spracovať osobné údaje na základe týchto právnych základov:
• dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracovaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel, a to len v tom prípade, ak nie je možné spracovať osobné údaje na inom právnom základe,
• spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa,
• spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy,
• spracovanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej Prevádzkovateľovi.

Osobné údaje sú, resp. budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracovania. Prístup k osobným údajom dotknutých osôb budú mať výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracovanie osobných údajov, ktoré ich spracovávajú na základe pokynov Prevádzkovateľa,
v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.

Osobné údaje dotknutej osoby sú zálohované. Osobné údaje, ktoré sú uchovávané na záložných úložiskách, slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom. Prevádzkovateľ zabezpečuje zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia
a Zákona o ochrane osobných údajov.

Na uchovávanie osobných údajov, ktoré sú o dotknutej osobe spracúvané, sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v spojení s Kancelárskym poriadkom. Lehoty na vymazanie osobných údajov 10 rokov.

Osobné údaje na účely plnenia účtovných a daňových povinností sú spracúvané najmä na základe zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Na tento účel môže Prevádzkovateľ spracúvať osobné údaje dotknutých osôb prostredníctvom sprostredkovateľa. Prevádzkovateľ prehlasuje, že v prípade ak osobné údaje dotknutých osôb bude spracúvať prostredníctvom sprostredkovateľa bude pri jeho výbere dbať na jeho odborné kvality a o súlad spracúvania osobných údajov s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť svoje osobné údaje pre účely plnenia povinnosti Prevádzkovateľa ako zamestnávateľa. V prípade odmietnutia poskytnúť osobné údaje nie je možné vyplatiť dotknutej osobe mzdu za odvedenú prácu (zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce) a ani v zmysle platných právnych predpisov odvádzať príspevky jednotlivým inštitúciám, ktoré za nesplnenie si týchto povinností sú oprávnené Prevádzkovateľovi ukladať sankcie.

Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.

Kategórie osobných údajov:

Meno, priezvisko, akademický titul, adresa, rodné číslo a štátna príslušnosť, pracovné zameranie, telefonický a e-mailový kontakt, ako aj iné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre plnenie zákonných povinnosti Prevádzkovateľa v rámci jeho podnikateľskej činnosti.

 

Príjemcovia alebo kategória príjemcov:

  • Zdravotné poisťovne
  • Sociálna poisťovňa
  • Daňový úrad
  • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
  • Doplnkové dôchodkové sporiteľne
  • Dôchodkové správcovské spoločnosti
  • Orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce)
  • Štatistický úrad
  • Súd, orgány činné v trestnom konaní
  • Exekútor

 

Práva dotknutej osoby podľa nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov

Právo na prístup (§ 21 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú prípadne o poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré má Prevádzkovateľ k dispozícii.

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa informácie podľa čl. 15 nariadenia, t. j. najmä o účeloch spracovania, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch, ktorým osobné údaje boli alebo budú sprístupnené, plánovanej dobe spracúvania, o existencii práva požadovať od Prevádzkovateľa opravu alebo vymazanie osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo obmedzenie ich spracúvania alebo vzniesť námietku proti tomuto spracúvaniu, práve podať sťažnosť u dozorného úradu.

Vo väčšine prípadov budú dotknutej osobe osobné údaje poskytnuté v listinnej forme, pokiaľ nepožaduje iný spôsob ich poskytnutia. Ak o poskytnutie týchto informácií požiada elektronickými prostriedkami, budú jej poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 

Právo na opravu (§ 22 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dotknutá osoba ma právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracovania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. Prevádzkovateľ príma primerané opatrenia, aby zabezpečil presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o dotknutej osobe má k dispozícii. Ak si dotknutá osoba myslí, že údaje, ktorými Prevádzkovateľ disponuje sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, môže ho požiadať, aby tieto informácie upravil, aktualizoval alebo doplnil.

Právo na vymazanie (§ 23 ods. 1, 2 a ods. 4 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dotknutá osoba má právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie svojich osobných údajov, napr. v prípade, ak osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ získal, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania, teda účel ich spracovania skončil.

Právo dotknutej osoby je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností čo znamená že, Prevádzkovateľ môže mať určité právne a regulačné povinnosti a nebude môcť žiadosti dotknutej osoby vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracovania (§ 24 ods. 1 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Dotknutá osoba je za určitých okolností oprávnená požiadať Prevádzkovateľa, aby prestal používať jej osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si dotknutá osoba myslí, že osobné údaje, ktoré o nej Prevádzkovateľ má, môžu byť nepresné alebo keď si myslí, že
Prevádzkovateľ už jej osobné údaje nepotrebuje využívať.

Právo na prenosnosť údajov(§ 26 ods. 1 až 3 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Za určitých okolností má dotknutá osoba právo požiadať Prevádzkovateľa o prenos osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľovi poskytla, na inú tretiu stranu podľa jej výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré dotknutá osoba poskytla Prevádzkovateľovi na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej je jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať (§ 27 ods. 1 až 5 zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších zákonov)


Dotknutá osoba má právo namietať voči spracovaniu jej osobných údajov, z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané podľa § 13 ods. 1 písm. e alebo f vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracovať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracovanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.

Prípadnú podanú námietku dotknutej osoby je Prevádzkovateľ povinný posúdiť a v prípade zistenia skutočností, ktoré neboli k dispozícii v čase posúdenia dopadov na práva a slobody dotknutej osoby (test proporcionality), môže Prevádzkovateľ námietke dotknutej osoby vyhovieť.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba môže podať sťažnosť na spôsob, akým jej osobné údaje Prevádzkovateľ spracováva, a to prostredníctvom nižšie uvedených kontaktných údajov Prevádzkovateľa. Pre uplatnenie svojich vyššie uvedených práv sa môže dotknutá osoba taktiež obrátiť na Prevádzkovateľa prostredníctvom jeho kontaktných údajov. Všetky podnety a sťažnosti dotknutých osôb Prevádzkovateľ riadne preverí.

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracovania osobných údajov, vrátane podania prípadných námietok, sťažností alebo uplatnenia svojich práv podľa článku 15 a 22 Nariadenia GDPR v spojení s § 21 až 28 ZoO OÚ môže dotknutá osoba kontaktovať Prevádzkovateľa prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 

Kontaktné údaje na Prevádzkovateľa:
OK-TEAM, s. r. o.
Nová 200/7
028 01 Trstená
IČO: 313 306 31

E-mail: okteamsro@okteamsro.sk ; sekretariat@okteamsro.sk

Tel.: 043/ 532 14 85

Ak sa domnievate, že Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby spracova nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 na dozorný orgán, ktorým je:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27,tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214,
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.