Referencie

Referencie

2023

Rekonštrukcia pivnice – MO SRZ Trstená
Nevyhnutné stavebné úpravy potrebné pre sterilizáciu na 1 NP v pavilóne chirurgických disciplín – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy a prístavba /rekonštrukcia/ domu smútku Hrboltová – 2. etapa – Mesto Ružomberok
Zabezpečenie drobných stavebných prác v objektoch Fakultnej nemocnice Trnava – Fakultná nemocnica Trnava
Výmena PVC podláh v zasadacej miestnosti na GPK – Fakultná nemocnica Trnava
Demontáž a likvidácia oporného múriku a vyhotovenie spevnenej plochy – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy a výmena PVC podlahy v miestnosti pre techniku BOZP a na vrátnici – Fakultná nemocnica Trnava
Vybudovanie staveniska a cesty v areáli PCHD – Fakultná nemocnica Trnava
Oplotenie PCHD – Fakultná nemocnica Trnava
Výmena dažďových žľabov na ulici Poddielovej v meste Trstená – Trstenské technické služby – T T S, s.r.o.
Denná miestnosť lekárov Kardiologického oddelenia 3.P v budove PCHD – Fakultná nemocnica Trnava
Oprava schodov, zábradlia a oporného múrika pri budove ÚPSVaR Námestovo, pracovisko Tvrdošín – ÚPSVaR Námestovo
Stavebné úpravy v objekte Dermatovenerologické oddelenie – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy v objekte Urologická klinika 4. NP – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy v objekte Dermatovenerologické klinika – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy v objekte Chirurgická klinika 2.NP – Fakultná nemocnica Trnava
Spevnené plochy + oplotenie chaty Zuberec
Spevnené plochy + oplotenie RD Krásna Hôrka
Prístavba a rekonštrukcia viničného domčeku Levice
Oprava príjazdovej cesty ku dialýze Trstená – B. Braun Avitum, s.r.o.
Stavebné úpravy RD – veranda

 

2022

Úprava vnútorných priestorov 1.PP kliniky infektológie FNTT pre účely zriadenia farmakokinetického laboratória – Fakultná nemocnica Trnava
Úpravy priestorov ZŠ s MŠ Vitanová – ZŠ s MŠ Vitanová
Rekonštrukcia zdroja tepla – Hala M4 –Kondela s.r.o. Nižná, Závodná 459 – Kondela s.r.o. Nižná
Rekonštrukcia Administratívnej budovy Tatranská Lomnica – Správa TANAP, Tatranská Lomnica
Rekonštrukcia strechy Sady 101 Liptovský Hrádok – Lesy SR, š.p.
Rekonštrukcia sociálnych zariadení a oprava schodov pri telocvični – SPŠ informačných technológii Ignáca Gessaya Tvrdošín
Rekonštrukcia dažďových prvkov RZ Oravice – Lesy SR, š.p.
Rekonštrukcia dažďových prvkov bytovka a HB Trstená – Lesy SR, š.p.
Príslušenstvo k admin. budove s.č. 587 Trstená – oprava strechy, muriva a oplotenia – JUDr. Klinovská Martina, notár
Zriadenie sprchy pre zamestnancov PCHD 5.NP – Fakultná nemocnica Trnava
Chodník v obci Gerlachov – Obec Gerlachov
Rekonštrukcia cerebrálnej jednotky – Fakultná nemocnica Trnava
Stavebné úpravy výukovej miestnosti v budove kliniky Infektológie – Fakultná nemocnica Trnava
Rekonštrukcia spevnenej plochy a nádvoria ÚPSVaR Námestovo, pracovisko Tvrdošín – ÚPSVaR Námestovo
Stavebné úpravy kancelárie v budove kliniky infektológie – Fakultná nemocnica Trnava
Rekonštrukcia chalupy Raková, Korcháň
Rekonštrukcia hospodárskej budovy Krásna Hôrka
Rekonštrukcia RD Slovenský Grob
Výstavba RD Stará Lesná – zateplenie + interierové stavebné práce
Rekonštrukcia sídla firmy – OK-TEAM, s.r.o.
Stavebné úpravy zasadacej miestnosti 4 NP PCHD
Rekonštrukcia výlevkovej miestnosti, riaditeľstvo – Fakultná nemocnica Trnava

Zabezpečenie drobných stavebných prác v objektoch Fakultnej nemocnice Trnava – Fakultná nemocnica Trnava
Úprava vstupu cudzokrajných osôb – schodisko na klinike Infektológie – Fakultná nemocnica Trnava
Vyspravenie trhlín na fasáde budovy Ľudských zdrojov – Fakultná nemocnica Trnava
Úprava vstupu-schodiska infekčnej kliniky –odd. Klinickej farmakológie a pracovného lekárstva – Fakultná nemocnica Trnava
Vyspravenie škár po mikropilotáži a úprava schodiska na fasáde Ľudských zdrojov – Fakultná nemocnica Trnava

 

2021

Oprava fasády na budove ľudských zdrojov FNTT – Fakultná nemocnica Trnava
Nadstavba MŠ v Liptovskej Tepličke – Obec Liptovská Teplička
Výstavba RD – hrubá stavba + oplotenie – Stará Lesná
Rekonštrukcia odvešovne Smokovce – ŠL TANAP
Rekonštrukcia bytu a bytového jadra – Tvrdošín – Medvedzie
Rekonštrukcia bytu a bytového jadra – Tatranská Štrba
Výmena oplotenia na horárni Bobrovec – ŠL TANAP
Výmena oplotenia na O.O. Podbanské – ŠL TANAP
Rekonštrukcia objektu rybného hospodárstva Východná – ŠL TANAP
Spevnené plochy + stavebné práce + oplotenie – RD Krásna Hôrka
Stavebné úpravy miestností ZŠ s MŠ Vitanová – ZŠ s MŠ Vitanová
Zateplenie RD s povrchovou úpravou – Marek Dufala, Chlebnice
Výstavba záhradnej chatky Trstená
Spevnené plochy okolo RD Nižná nad Oravou + prístrešok na drevo
Spevnené plochy – odstavná plocha RD Krásna Hôrka

 

2020

Rekonštrukcia a stavebné úpravy kancelárie riaditeľa a miestnosti porád – ZŠ s MŠ Vitanová
Rekonštrukcia a zateplenie rodinného domu – MUDr. Šafrová Ružena, Tvrdošín
Zbrojnica DHZ – Obec Gerlachov
Rekonštrukcia sociálnych zariadení – havarijný stav – Spojená škola Tvrdošín
Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav ZŠ Komenského, Svit – Mesto Svit
Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav ZŠ Mierová, Svit – Mesto Svit
Stavebné úpravy na hasičskú zbrojnicu – Obec Brezovica
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Veľké Zlievce – FORTE AZ, s.r.o.
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy ZŠ Gerlachov – STAVMONT SK, s.r.o.
Stavebno-technické úpravy pre polytechnickú učebňu ZŠ Sládkovičova – Mesto Ružomberok
Stavebno-technické úpravy pre polytechnickú učebňu a fyziky ZŠ Dončova – Mesto Ružomberok
Zhotovenie oplotenia a brán zdravotného strediska Trstená – OZ Zdravie Trstená
Zateplenie rodinného domu s povrchovou úpravou – Ondrej Michalka, Dlhá nad Oravou
Zateplenie rodinného domu bez povrchovej úpravy – Červeň Martin, Chlebnice

 

2019

Stavebné úpravy ZŠ a prístavba MŠ – Obec Liptovská Štiavnica
Stavebné úpravy a nadstavba šatní obecného futbalového klubu – Obec Liptovská Lúžna
Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov prost.moder.vybavenia učební – stavebné práce – Obec Rabčice
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Obec Liptovská Lúžna
Oprava hasičskej zbrojnice Hrboltová – Mesto Ružomberok
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Obec Vlachy
Požiarna zbrojnica Štiavnička (I. etapa -hrubá stavba, ZTI, NN prípojka) – Obec Štiavnička
Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice – Obec Liptovská Štiavnica

Oprava strechy – havarijný stav – Spojená škola Medvedzie

 

2018

Rekonštrukcia historickej sypárne Hrboltová – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia a oprava budovy KD – kuchyne a soc.zariadenia – II.etapa – Obec Vitanová
Stavebné úpravy prevádzkovej budovy – zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, rekonštrukcia hygienických zariadení – SC ŽSK závod Turiec – stredisko Martin
Detské ihrisko K. Sidora – Mesto Ružomberok
Doplnenie detského mobiliáru Baničné – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova III. – Mesto Ružomberok
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Obec Vitanová
MŠ Biely Potok – izolácia budovy – Mesto Ružomberok
Oprava priestorov ŠD Ruža, ul.Plavisko Ružomberok – Katolícka univerzita Ružomberok
Stavebné úpravy hasičskej zbrojnice – Obec Liptovská Lúžna
Rekonštrukcia notárskeho úradu Trstená – JUDr. Klinovská Martina
Výstavba rodinného domu Tomer Fahima s manželkou Danielou, Sliač – hrubá stavba – SEA OF LIFE, s.r.o. Banská Bystrica
Oprava mosta Gerlachov, kamenný most – Národná kultúrna pamiatka – Obec Gerlachov
Rekonštrukcia školskej jedálne – ZŠ s MŠ Vitanová
Rekonštrukcia maštale na uskladnenie oviec – SPOLCHOV s.r.o. Východná
Rozšírenie a zintenzívnenie separovaného zberu v obci Pucov – STAVPOČ s.r.o. Námestovo

 

2016 – 2017

Zhotovenie oplotenia pri ZŠ s MŠ – Obec Gerlachov
Oprava mosta a regulácia Gerlachovského potoka – Obec Gerlachov
Pucov. Chodník za školou – STAVPOČ, Námestovo
Rekonštrukcia oporného múra K.Sidora – Jelence – Mesto Ružomberok
Rozšírenie kapacít MŠ Pucov – STAVPOČ, Námestovo
Riešenie havarij.stavu školsk.jedálne, stavebné úpravy kuchyne a šatní v ŠJ Dlhá nad Oravou – STAVPOČ, Námestovo
Rekonštrukcia strechy KD Biely Potok – II.etapa – Mesto Ružomberok
Bjornsonov dom – rekonštrukcia – Mesto Ružomberok
Rehabilitácia škol.parku a jeho využitie pre environm.výchovu – ZŠ s MŠ Červený Hrádok
Oprava dlažby v pivničných priestoroch BD Tvrdošín – BSS s.r.o., Nižná
Žst.Sliač kúpele, výpravná budova – náter fasády, tesárskych konštrukcií, stavebné opravy – ŽSR a.s., Bratislava
Administratívna budova LS Ľubochňa, stavebné úpravy strechy – Lesy SR, š.p. OZ Liptovský Hrádok
Prístavba a nadstavba Materskej školy – Obec Zábiedovo
Rekonštrukcia hospod. budovy a oplotenia pri horárni Tichá – ŠL TANAP
Rekonštrukcia schodov ul. Papiernická – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia cintorína Hrboltová – Mesto Ružomberok
Oprava oplotenia MŠ Bystrická – Mesto Ružomberok
Stavebné úpravy kultúrneho domu – II.etapa – zateplenie objektu – Obec Liptovská Osada
Rekonštrukcia hrádzového telesa Hrabovo III – Mesto Ružomberok
Oprava hospodárskej budovy – Roľnícke družstvo Pod Skalkou, Krásna Hôrka

Sadovnícke úpravy a realizácia altánku v školskom parku – Obec Červený Hrádok

 

2015

Zvyšovanie energ. účinnosti verejnej budovy – Obec Komjatná
Odstránenie technických nedostatkov kanalizácie – Obec Vitanová
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – soc. Zariadenia I. a II. etapa – Mesto Ružomberok
Sanácia nelegálnych skládok v obci Komjatná – Obec Komjatná
Rekonštrukcia ZŠ Sládkovičova – okná, ÚK – Mesto Ružomberok
Prestavba časti RD na ubytovacie zariadenie Oščadnica – Eva Bednárová –EVA, Bratislava
Oprava mosta LC Turek – ŠL TANAP
Rekonštrukcia Björnsonovho domu – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia MŠ Za Dráhou – stavebné úpravy spojovacej pergoly – Mesto Ružomberok
Výstavba rodinného domu Sliač – Rybáre – Ing. Alena Halmová Slatincová, Zvolen
Stavebné úpravy KD s obecným úradom – Obec Valaská Dubová

Náter strechy a oprava blezkozvodu LS Oravice – Lesy SR š.p. OZ Námestovo
Oprava mosta LC Tichá – ŠL TANAP

 

2014

Rekonštrukcia účel. Zariadenia pre lesnú pedagogiku Zverovka – ŠL TANAP
Rozvoj lesného podniku Urbár krásna Hôrka, p.s. – Marián Balún BAPA, Trstená
Oprava zbernej komory č.1 Bobrovecká dolina, Komory č.2 Peciská – Ing. František Jendroľ STAVPOČ, Klin
Stavebné práce na vodovode Zverovka horárni Bobrovec – ŠL TANAP
Rekonštrukcia plavárne – úprava hlavného vstupu – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia plota, sociálnych zariadení a fasády Hronsek – Cirkevný zbor ECAV Hronsek
Stavebné úpravy a prístavba AB LS Malužiná – Lesy SR, š.p.
Rekonštrukcia fasády a prístavba Zborový dom Ev. a.v. – Cirkevný zbor ECAV Hronsek
Funkčné vybavenie náučných chodníkov – ŠF chodníky Horná Orava – Štátna ochrany prírody SR

Výstavba zrubovej chaty Galina – Russteam s.r.o.

 

2013

Rekonštrukcia MŠ Za dráhou – Mesto Ružomberok
Rekonštrukcia rodinného domu Sliač – Mária Ilavská, Zvolen
Terénne úpravy, spevnené plochy okolia horárne Bielovodská – ŠL TANAP
Rekonštrukcia sociálneho zariadenia – Hornooravská NsP Trstená
Manipulačno-expedičný sklad dreva Lednické rovné – oplotenie – Lesy SR

Oprava a náter fasády na horárni Peciská – ŠL TANAP
Oprava a náter fasády na horárni Bobrovec – ŠL TANAP
Úprava priestorov – AB – hraničný prechod Trstená – Marián Balún BAPA, Trstená

 

2012

Stavebné úpravy a nadstavba rodinného domu s NN prípojkou – Hrboltová – Pavol Holubčík, Hrboltová
Rodinný dom Levice – rekonštrukcia – Ing. Erich Medveď s manželkou, Levice
Zlepšenie energetickej hospodárnosti ZSS – ZSS BARACHA Bardoňovo
Polyfunkčný dom – stavebné práce – MUDr. Eva Bullová s.r.o., Nižná
Stajňa pre chov hovädzieho dobytka – SHR Mária Beľová, Hladovka
Výstavba rodinného domu – hrubá stavba – Krasňany – RNDr. Martin Palúch s manželkou, Žilina
Stavebné úpravy sociálnych zariadení na VSB – Akadémia ozbrojených síl, Liptovský Mikuláš
Odstránenie objektov horárne a hospodárskej budovy – ŠL TANAP
Rekonštrukcia MŠ Bystrická cesta, Ružomberok – Mesto Ružomberok
Výstavba horárne Biela Voda – ŠL TANAP, Tatranská Lomnica

Oprava poruchy na rozvode vody – budova 24 – Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš
Polyfunkčný dom – prípojka NN – MUDr. Eva Bullová s.r.o., Nižná
Stavebné úpravy kancelárie – Marián Balún BAPA, Trstená
Rekonštrukcia garáže a kancelárie – Ing. Marián Bulla, Nižná

 

2011

Rekonštrukcia budovy OO Podbanské – ŠL TANAP
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ v obci Komjatná – Obec Komjatná
Oprava časti spevnených plôch ZŠ s MŠ – ZŠ s MŠ Komjatná
Spevnenie plochy pred skladom materiálu – CRT elektronic, Oravská Lesná
Výmena okien v kultúrnom dome Biely Potok- Ružomberok – Mesto Ružomberok
Oprava chodníka Klačno- Ružomberok – Mesto Ružomberok
Vydláždenie autobusovej zástavky Za dráhou – Ružomberok – Mesto Ružomberok
Stavebné úpravy – zateplenie a výmena okien – NEFERTITI SPA s.r.o., Námestovo
Rekreačná chata Komposesorátu Črmné – Dolná Lehota – Komposesorát pozemkové spoločenstvo Dolná Lehota
Supermarket II – COOP Jednota Párnica – MONTA s.r.o. Tovarníky
Stavebné a hydrizolačné práce – Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš
Rekonštrukcia komory – Ing. Káčerová Otília, Bratislava
Výmena vodovodnej prípojky k horárňam Peciská a Bobrovec – ŠL TANAP
Stavebné opravy horárne Tichá – Oravice – ŠL TANAP
Výmena kotla – ŠL TANAP
Úprava kúpelne – Ing. Ivan Načev, Trstená
Výmena presklených okenných výplní na KJB – Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš
Oprava prelomeného kanalizačného potrubia – Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš
Stavebné opravy Ochranného obvodu Oravice – ŠL TANAP
Stavebné opravy horárne Bobrovec – ŠL TANAP
Stavebné opravy horárne Peciská – ŠL TANAP
Stavebné opravy a NN prípojka horárne Tichá – ŠL TANAP
Stavebné úpravy, prístavba a nadstavba ZŠ na KD Hrboltová – Mesto Ružomberok
Stavebné kúrenie na OO Oravice – ŠL TANAP
Stavebné úpravy soc. zariadení – budova č.4 – Akadémia ozbrojených síl L. Mikuláš
Lom Sedliacka Dubová – stavebné práce – Marián Balún BAPA, Trstená
Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stavebného odpadu – Marián Balún BAPA, Trstená
Rekonštrukcia hospodárskej komory Prenčov – Ing. Otília Káčerová, Bratislava

 

2010

Rekonštrukcia a nadstavba ZŠ s MŠ Vitanová – Obec Vitanová
Lom Krásna Hôrka – zhodnocovanie stavebného odpadu – stavebná časť – Marián Balún BAPA
Zateplenie a výmena okien administratívnej budovy – Poľnohospodárske družstvo Veličná
Parkoviská a chodníky sídlisko Brehy – Mesto Námestovo
Spevnené plochy – ZŠ Komjatná
Stavebné práce v podkroví MŠ Vitanová – Obec Vitanová
Rekreačná chata Oravská Priehrada – základy – Mgr. Andrej Lonek, Tvrdošín

 

2009

Rekonštrukcia hospodárskej budovy – Habovka – ŠL TANAP
Rekonštrukcia hospodárskej budovy – Matliare – ŠL TANAP

 

2008

 

2007

Odberný objekt a ČS I – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – stavebná pripravenosť – AFRESH a.s., Trstená
Sedačková lanovka TSF4 UNIFIX – Velín pri vrcholovej vratnej stanici – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – stavebná pripravenosť – AFRESH a.s., Trstená
Objekt technickej vybavenosti – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – AFRESH a.s., Trstená
Lyžiarsky vlek H130 – základy vleku – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – AFRESH a.s., Trstená
SKI Servis – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – stavebná pripravenosť – AFRESH a.s., Trstená
SL TSF4 UNIFIX – Vrcholový bufet – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – AFRESH a.s., Trstená
Objekt technickej vybavenosti – terasa – Lyžiarsky areál Vitanová/Oravice – Vrchdolinky – AFRESH a.s., Trstená
Výstavba rodinného domu – hrubá stavba – Adolf Zajonc, Trstená

 

2006

Prístavba haly a skladových priestorov l – SDS, s.r.o. Podbiel
Zateplenie rodinného domu – Ján Pazdúr, Podbiel
Rekonštrukcia rodinného domu – Pavol Kaššák, Podbiel
Rekonštrukcia stanice záchrannej služby – SDS, s.r.o., Podbiel
Rekonštrukcia rodinného domu – Ing. Pavol Cabada, Nižná
Rekonštrukcia kuchynsko-jedálenského bloku – Domov sociálnych služieb, Tvrdošín
Oplotenie a terénne úpravy rodinného domu – Marcela Kovaliková, Tvrdošín
Rekonštrukcia rodinného domu – Jozef Štrbáň, Trstená
Rekonštrukcia materskej školy – Mesto Trstená
Výstavba rodinného domu – Ing. Richard Sulovec, Trstená

 

Ďalšie referencie

Rekonštrukcia usadlosti Prenčov – Ing. Káčerová Otília, Bratislava
Účelové zariadenie Lesy SR, š.p. – výmena okien a dverí – Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Výstavba schodiska a terénne úpravy okolo RD – JUDr. Klinovský Ferdinand, Dolný Kubín
Spracovanie mlieka a výroba mliečnych výrobkov, zateplenie AB – Roľnícke družstvo Pod Skalkou, Krásna Hôrka
Prestavba haly na koniareň – Roľnícke družstvo Pod Skalkou, Krásna Hôrka

Rekonštrukcia rybárskeho domu – Slovenský rybársky zväz, Trstená
Rekonštrukcia ochranného obvodu – Zverovka – Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
Prístavba haly Za Brodom – OVP, s.r.o. Trstená
Rekonštrukcia, výmena výplňových otvorov a zateplenie obecného úradu – Obec Vitanová
Rekonštrukcia sociálnych priestorov na mliečnicu – Poľnohospodárske družstvo Veličná
Rekonštrukcia priestorov OC Marína na food express a dodávka technológie kuchyne – Obchodné centrum Marína, Námestovo
Zateplenie rodinného domu – Ondrík Jozef, Vitanová
Rekonštrukcia spevnených plôch – Domov sociálnych služieb, Tvrdošín
Výstavba haly pre veľkochov králikov Tvrdošín – Karin Gogoláková Chinchilla servis, Tvrdošín
Rekonštrukcia hájovne – Oravice – Štátne lesy TANAP, Tatranská Lomnica
Modernizácia kravína KII – Poľnohospodárske družstvo Veličná
Stavebné úpravy časti priestorov ZŠ pre MŠ Ružomberok – Klačno – Mesto Ružomberok
Nadstavba a zateplenie bytového domu – Spoločenstvo vlastníkov bytov Tvrdošín
Rekonštrukcia podkrovia RD Betuštiaková – Mária Betuštiaková , Tvrdošín
Stavebné opravy – odbočka Dolná Štubňa – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Rekonštrukcia rodinného domu – JUDr. Marta Todeková, Nižná nad Oravou

Útulok pre posunovačov 7. Zálohy Košice – stavebné úpravy – Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
Účelové zariadenie – výmena okien a dverí – Generálne riaditeľstvo Lesy SR, š.p. Banská Bystrica
Spevnené plochy stavebnín BAPA Trstená – Marián Balún BAPA, Trstená